AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

İŞ SAHİBİ :

ADRESİ :

AVUKAT : Berna ÖZEN

ADRESİ : Kışla Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi SaçlıKuyu Apartmanı 28/1 Muratpaşa Antalya

Yukarıda adı, soyadı (veya unvanı) ile tebligata elverişli adresleri belirtilen taraflar arasında aşağıda yazılı şartlarla avukatlık ücret sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşmede iş sahibi (Müvekkil) ve işi üzerine alan (Avukat) diye adlandırılmıştır.

MADDE 1-(Avukat)'ın üzerine aldığı iş: (Avukat), bu iş’de müvekkillerini kanuni mercilerde temsil edecek ve haklarını savunacaktır.

MADDE 2-Sözleşme konusu olan işten dolayı Avukata 10.maddedeki ücret ödenecektir. Belirli sürelerde yapılması gereken ödemelerden herhangi biri yapılmadığı taktirde ücretin tamamı muaccel olur. İş sahibinin birden çok olması halinde sözleşmeyi birlikte imzalayanlar, avukatlık ücretinin ödenmesinde Avukata karşı müteselsilen borçlu ve sorumludurlar.

MADDE 3-Tespit olunan ücret yalnız bu sözleşmede yazılı işin veya işlerin karşılığıdır. Bunlar dışında kalacak takipler ve bu işle ilgili ve bağlantılı bulunsa dahi karşı taraf veya üçüncü bir şahıs tarafından karşılıklı dava veya ayrı dava şeklinde açılacak davalar bu sözleşme ve ücretin dışındadır. Avukat, bu sözleşmeye göre peşin verilmesi gerekli ücret ve aşağıda yazılı gider avansı kendisine ödenmediği sürece işe başlamak zorunluluğunda değildir.

MADDE 4-Avukat üzerine aldığı işi kanun ve bu sözleşme hükümleri uyarınca sonuna kadar takip edecektir. Avukat, verilen vekaletname ile başkasını tevkile yetkili bulunduğu taktirde, üzerine aldığı işi uygun göreceği diğer avukatlarla birlikte takip edebileceği gibi takibi tamamen onlara da bırakabilecektir.

Müvekkil de, Avukatın yazılı iznini almak şartı ile başka avukatlara vekalet verebilir. Bu hallerde,1136 sayılı Kanunun 171 ve 172 nci maddeleri hükmü uygulanır.

MADDE 5-İşin yapılması için gerekli bütün vergi, resim, harç gibi giderler müvekkile ait olup, Avukatın ilk isteminde Müvekkil tarafından Avukata veya merciine ödenmesi gerekir. Verilen iş için yapılacak giderlerin tümü müvekkile aittir ve bu giderler ödenmedikçe avukat işi yapmak zorunda değildir. Yukarıda sayılan giderlerin avukat tarafından yapılabilmesini sağlamak için müvekkil, giderleri karşılayacak avansı zamanında vermek zorundadır. Müvekkil bu iş için avukata gider avansını peşin olarak verecektir. İş seyahati gerektiğinde uçak, otobüs, 1'nci mevki yataklı tarifesine göre tren ve vapur bilet ücretleri müvekkil tarafından ücretten ayrı olarak ödenecektir. Bu giderler verilmeksizin Avukat seyahati yapmak zorunda değildir. Müvekkil yolculuk giderlerinden başka, avukatın yazıhanesinden ayrı kaldığı her gün için …………..-TL. ödemeyi kabul etmiştir. Yargıtay, Danıştay ve Vergi Temyiz Komisyonları huzurunda duruşma ayrı ücrete tabidir. Bu taktirde yukarıda sayılan yol giderlerinden başka Avukata Avukatlık ücret tarifesi üzerinden (…………….-TL.) ücret verilecektir. Bu paralar peşin ödenmedikçe Avukat duruşmada bulunmak zorunda değildir.

MADDE 6-Avukat üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçtiği ve haklı bir sebep olmaksızın vekaletten istifa ettiği taktirde hiçbir ücret isteminde bulunamaz. Peşin aldığı ücret ve varsa sarf etmediği gider avansını ve müvekkilin verdiği belgeleri geri vermeğe mecburdur. Müvekkilin bu sözleşmenin akdinden sonra vekalet vermemesi, dosyasını geri alması, avukatın yazılı iznini almadan başka avukatları teşrik etmesi veya bir başka Avukata işini vermesi, istenen giderleri ödememesi, iddia veya savunma için gerekli, bilgi, belge ve delilleri vermemesi, adresini değiştirdiği halde yeni adresini yazılı olarak bildirmeyip işin takibini bu suretle imkansız hale getirmesi, avukatın rızası olmadan davanın veya alacağın takibinden kısmen veya tamamen vazgeçmesi, karşı taraf ile sulh olması veya karşı tarafı ibra etmesi veya haklı bir sebep yokken avukatı azletmesi gibi işin takip ve sonuçlandırılmasını her ne suretle olursa olsun engellediği durumlarda avukat sözleşmeyi bozabilir. Bu durumda sözleşmede belirtilen ücretin tamamı avukatın ilk isteminde derhal ve bir defada ödenmesi gerekir.

MADDE 7-Yukarıda yazılı adres müvekkilin tebligat adresidir. Avukat tarafından bu adrese yapılacak bütün ihbar ve tebliğlerin şahsına yapılmış olduğunu kabul eder. Müvekkil adresini değiştirdiği taktirde yeni adresini avukata derhal yazı ile bildirmek zorundadır. Yukarıda yazılı adrese gönderilecek yazıların tebliğ edilmesinden ve yeni adresini bildirmemesinden doğacak sonuç 6.ncı maddenin 2. fıkrasında yazılı olup müvekkil bunları şimdiden kabul eder.

MADDE 8-Bu sözleşmede açıklık bulunmayan durumlarda 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 9-Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda yetkili merci Antalya Mahkemeleri ve icra daireleridir.

AVUKATLIK ÜCRETİ VE ÖDENME ŞEKLİ:

MADDE 10- İşbu sözleşmeye konu olan işten dolayı avukata vekalet ücreti olarak …………………-TL + %18 KDV peşin, ek olarak dava sonunda dava değerinin %.......’i + %18 KDV değerindeki tutar defaten ödenecektir. Bilirkişi aşamasına gelinmeden davanın geri alınması veya feragat edilmesi durumunda ücretlere ek olarak ……………………-TL, bilirkişi raporundan sonra davanın geri alınması veya feragat edilmesi durumunda raporda öngörülen dava değerinin %.......’i + %18 KDV değerindeki tutar peşin ödenen tutara ek olarak vekile ödenecektir.

İş Sahibi(Müvekkil)                                                                                                Avukat Berna ÖZEN

Sözleşmenin yenilenmesi durumunda aylık danışmanlık ücreti taraflarca yeniden belirlenir. Bu sözleşmede yer almayan konularda 1136 sayılı Avukatlık Yasası hükümleri uygulanır." ......./....../..........