0542 527 13 06

İŞ SAHİBİ

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

AVUKAT
Av. Berna ÖZEN
Kışla Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi SaçlıKuyu Apartmanı 28/1 Muratpaşa Antalya

KONU
Bu sözleşme Av. Berna ÖZEN tarafından iş sahibi ......................................................’e verilecek hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetine ilişkin olup, karşılıklı hak ve yükümlülükleri kapsar.

HİZMETİN İÇERİĞİ

 • Avukat, İş sahibi ile işyerinde yetkili olan kişilerin, işyerinin faaliyetlerine ilişkin olarak, kendisine yazılı ya da sözlü yönelttikleri hukuki sorunlarla ilgili görüş ve çözüm önerilerini, mümkün olan en kısa sürede yazılı ya da sözlü olarak bildirmek suretiyle iş sahibine hukuki danışmanlık hizmeti verecektir.
 • İş sahibinin (istemi halinde), işi nedeniyle üçüncü kişilerle bağıtlayacağı sözleşmelerin imzalanmasından önce Avukatın sözleşmeye ilişkin hukuki görüş ve önerileri alınarak ileride olası hukuki uyuşmazlıkların en az düzeye çekilmesine özen gösterilecektir.
 • Avukat, iş sahibinin acil gereksinimi halinde, iş sahibinin hukuki sorunlarının irdelenmesi amacıyla yetkililerle yapılacak toplantılara katılarak görüşlerini bildirecektir.
 • ÜCRET
  İş sahibi tarafından, Avukat’a, yukarıda sözü edilen hukuki danışmanlık hizmeti nedeniyle aylık ......................... + KDV danışmanlık ücreti ödenecektir. Ödemeler, her ayın (........) günü akşamına kadar Avukat’ın ……………………………….. no’lu hesabına yatırılmak suretiyle yapılacak ve karşılığında Avukat bilahare serbest meslek makbuzu düzenleyerek iş sahibine verecektir. İş sahibinin hukuki danışmanlık hizmeti alabilmesi için eksik bir aidatının olmaması gerekmektedir. Eğer yapılan kontrollerde eksik aidat tespit edilirse danışmanlık hizmeti iş sahibine eksik aidat tamamlattırıldıktan sonra verilecektir.

  DAVA VE İCRA TAKİPLERİ

 • İş sahibi, lehine açılacak dava ve icra takiplerinin de avukat tarafından takip edilmesini istediği takdirde, bu nedenle iş sahibine verilecek hukuki hizmetler, bu sözleşmenin konusu olan hukuki danışmanlık hizmetinin kapsamı dışında olmasına rağmen, (vekalet ücreti davalı taraftan talep ve tahsil edilebilecek nitelikte olmak kaydıyla) bu tür dava ve icra takipleri için, masraflarından gayri ayrıca ücret ödenmez.
 • İş sahibi, aleyhine açılan dava ve icra takiplerinin de Avukat tarafından takip edilmesini istediği takdirde, bu nedenle iş sahibine verilecek hukuki hizmetler, bu sözleşmenin konusu olan hukuki danışmanlık hizmetinin kapsamı dışında olduğundan, bu tür dava ve icra takipleri için ayrıca ücret ödenir.
 • ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 • Bu sözleşmeye konu olan hizmetler sadece iş sahibi ile ilgili hukuki iş ve işlemleri kapsar. İş sahibinin, çalışanlarının veya yetkililerinin kişisel olarak karşılaşacakları hukuki sorun, takip ve davalar bu sözleşmenin kapsamı dışındadır.
 • Avukat, bu sözleşme nedeniyle üstlendiği işi, yasalar ve meslek kuralları uyarınca sonuna kadar takip etmekle yükümlüdür.
 • Avukat, bu sözleşmeyle üstlendiği görevi; bizzat ya da kendi gözetim ve sorumluluğu altında olmak koşuluyla başka avukatlarla işbirliği yaparak yerine getirebilir. Avukatın başka avukatlarla işbirliği yapması iş sahibine karşı olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz ve ayrı bir ücret ödemesini gerektirmez.
 • İş sahibi, Avukatın takip ettiği iş ve davalar nedeniyle Avukatın yazılı olurunu almadan, başka bir avukata vekalet veremez. Aksi halde iş sahibi tarafından, o işle ilgili ücretin tamamı avukata ödenir.
 • Avukatın üstlendiği görev ve iş nedeniyle yapılacak tüm giderler, iş sahibi tarafından karşılanır. Görev ve iş nedeniyle, şehir dışına gidildiği takdirde, yol ve konaklama giderleri ücretten ayrı ve peşin olarak Avukata ödenir. İş sahibinden vekalet ücreti talep edilmeyen işler için şehir dışına gidildiğinde Avukat’a ayrıca her gün için aidat bedeli kadar ek ücret ödenir.
 • İş sahibi, hukuki uyuşmazlığın sulh veya feragat ile bitirilmesini talep ederse, durumu yazılı olarak Avukata bildirmek zorundadır.
 • Taraflar bu sözleşmede yazılı adreslerini yasal ikametgah olarak beyan ederler. Yazılı olarak farklı bir adres bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli kabul edilir.
 • İş bu sözleşme ...../...../......... tarihinden itibaren bir yıl için düzenlenmiş olup, taraflar bu süre sona ermeden (30) gün önce yazılı olarak feshi ihbarda bulunmadıkları takdirde, sözleşme aynı süre için yenilenmiş sayılır.
 • Taraflar iş bu sözleşmeyi diğer tarafın zararına neden olmayacak zamanda ve durumda otuz (30) günlük bildirim öneline uymak koşuluyla diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir.

  ÖZEL HÜKÜMLER
  .............................................................................................................................................................
  .......................................................................................................

  Sözleşmenin yenilenmesi durumunda aylık danışmanlık ücreti taraflarca yeniden belirlenir. Bu sözleşmede yer almayan konularda 1136 sayılı Avukatlık Yasası hükümleri uygulanır." ......./....../..........